Здрав дух

Как да постигнем здравословен природосъобразен живот?

Здрав дух – силен имунитет

Природосъобразният  живот включва и познанието на духовната същност на човека!

Чрез ново възпитание и образувание, в основата на което стои духовната интелигентност, ще се събуди самосъзнанието, че човека не е само физическо, видимо тяло, а е едно духовно-душевно същество, съзнаващо се като гражданин не само на Земята, но и на Космическата цялост.

Свързани статии
Здрав дух
Здрав дух

Съвременният човек, особено в градска среда, в забързания ритъм на своя живот не забелязва как неусетно занемарява своето здраве и се отдалечава  от простите радости на хармония със своята собствена природа и с външната Природа.

Недостигът на време за пребиваване в естествената среда на Природата, негативните социални контакти и емоции, информационната лавина, хроничният стрес определят един нездравословен живот. Към това се прибавя нередовното и нерационално хранене, обездвижване, недостатъчен сън, замърсяване на околната среда и други неблагоприятни въздействия, които обясняват нарастващия брой на сърдечно-съдови, нервно-психически, ракови заболявания и други.

Какво означава здравословен природосъобразен живот?

Това е живот, съобразен както със своята вътрешна природа (същност), така и с външната природна среда. Също така това е живот, съобразен не само с физическата ни природа, но и с духовната ни същност.

Най-трудната и все още недобре позната е науката за устройството и същността на човека, особено на духовното му устройство от невидими духовни тела, които изцяло проникват и ръководят видимото физическо тяло.

Най-често „Дух“ и „Душа“ се употребяват като абстрактни понятия, без конкретно съдържание, особено от атеисти и хора с материалистичен мироглед. Важно е да се знае например, че имунитетът на човека, кръвообръщението, зависят от силата на неговия Дух.

С дишане човек приема не само въздух и кислород, но и душевни сили. От етерното тяло зависят оздравителните, възстановителни, размножителни и очистителни процеси. В храносмилателния процес и очовечаване на храните, които са външно тяло, участват астралното, жизненото тяло и Азът (Духът) на личността.

Следователно човек трябва да има познания за духовното си устройство, за да поддържа осъзнато и целенасочено своето добро здраве.

Човекът е микрокосмос

Човекът е микрокосмос, съставна част и точно отражение на микрокосмоса.

Познанието, осъзнаването на това духовно устройство внася в живота ни усещане за сигурност, спокойствие и хармония.

Духовното познание помага на човека, като му дава увереност, че водейки осъзнато здравословен, природосъобразен живот, съобразен с цялостната му природна същност и с външната Природа, може да живее пълноценен живот, без страх от болести

В древна Елада, в Делфи пред храма на Аполон е стоял надпис:

„О , човеко, себе си познай и ще опознаеш Вселената и боговете“.

В цялостното си сложно устройство човек съдържа у себе си в умален вид божественото и космическото.

В тази статия ще изясним условията за здравословен, пълноценен живот, като се спрем на цялостното устройство на човека с неговите духовни тела, както и тяхното влияние във физиологичните функции и процеси на физическото тяло. 

Ще се спрем на методи за засилване на жизненото тяло, на хармоничен душевен живот, укрепване, засилване на духа.

За духовното устройство на човека

Духовната наука антропософия (което означава „Мъдрост за човека“) ни дава познание, че освен видимото, осезаемо физическо тяло човек притежава още три невидими свръхсетивни тела:

 • етерно (жизнено)
 • астрално (душа)
 • Дух (Аз)

Те са част съответно от космическите етерен свят, душевен (астрален) свят и духовен свят, както физическото тяло е част от земния свят.

Духовната наука разкрива, че целият Космос, както и човекът е съставен от четири елемента: земя, вода, въздух и огън . Това не са понятия на химически елементи, нито за агрегатни състояния, а имат смисъл на основни градивни елементи и космически сили. 

За духовното устройство на човека - 4 елемента
За духовното устройство на човека – 4 елемента

На елемента земя отговаря физическото тяло на човека и то е сродно с минералното природно царство. На елемента вода отговаря етерното тяло на човека, а то е сродно с растителното царство.

На елемента въздух отговаря астралното тяло (душа), което е свързано с животинското царство.

На елемента огън (топлина) отговаря Духът (Азът), който е присъщ само на човека. Всичките четири тела се проникват едно в друго.

Всяко едно от телата в човека има както физиологични, така и душевни функции.

Всяко от телата има свой главен орган, който е негов физически инструмент и чрез който владее в сферата на организма.

Физическо тяло

То е физическата, специфична видима човешка материална форма.  

Изградено е от веществата на природата, от които също са изградени земната пръст, минералите, растенията и животните.

Главен орган на физическото тяло е белият дроб. Чрез него то влиза непрекъснато в пряк контакт със Земята чрез въздуха, който нахлува при вдишване и го снабдява с кислород. Физическото тяло е претърпяло най-дълго еволюционно развитие и е достигнало до съвършенство. 

Етерно (жизнено) тяло

То има за опора водният елемент във физическото тяло. Навсякъде е, където има течности, водни процеси, движение на течности в организма (черепно-мозъчна течност, храносмилателни сокове, кръв, лимфа, секрети и др.).

Другата, енергийната му природа, е, че етерният организъм представляващ етерни течения, енергии осъществяващи жизнени процеси, дава жизнеността, животът на физическото тяло, прониква във всяка негова молекула.

За да имаме здраво физическо тяло, трябва да имаме мощно, силно етерно тяло. В етерното тяло в мозъка се извършват мисловните процеси.

Жизненото тяло има градивни, формообразуващи функции, то е конструкторът, ваятелят на физическото тяло.

Етерното тяло извършва възстановителните, размножителни и възстановителни процеси. То е главен фактор в храносмилателния процес и обмяната на веществата.

Жизненото тяло има очистващи функции и главен негов орган е черния дроб. При здраво тяло етерните сили разпростират функциите си равномерно във всички направления на организма.

През деня част от етерните сили се изразходват при ежедневните жизнени процеси в тялото. Затова при достатъчен сън всяка нощ етерното тяло се възстановява и сутрин човек е бодър, жизнен, тонизиран.

При свръхсетивно виждане етерното тяло изглежда като светлинен организъм, проникващ и повтарящ точно физическото тяло, с аура от няколко сантиметра, излизаща извън очертанията на физическото тяло с бледо-розово-синкав цвят. 

Астрално тяло (душа)

Тя се въолатява в газовите процеси на организма – движенията на кислорода, въглеродния двуокис и др. Това е въздушният организъм на организма.

Главни органи на душата са нервната система и бъбреците. Астралното тяло има формообразуващи функции. То има също разграждащи функции при храносмилането и обмяната на веществата.

При свръх сетивно наблюдение астралното тяло се вижда като светлинен ореол с различни цветове, който обхваща физическото тяло на 30 – 40 см под формата на яйце. 

Душата е посредник между физическото тяло и Духа (Аза). Душата чрез сетивата свързва сетивния (материален) свят, в който живее тялото ни, с по-висшия, свръхсетивен свят на Духа.

Душата е също личният, вътрешен свят на човека, където се формират:

 • усещания
 • възприятия
 • чувства
 • представи
 • спомени
 • памет

Душата ги съхранява и предава на Духа (Аза). Духът извлича ценното от тях за усъвършенстването си. Така душата чрез преживяното, спомените и паметта непрекъснато обогатява Суха.

Душата има три главни сили: мисли, чувства и воля.

Много често болестите се зараждат в душата (астралното тяло), докато има само функционални нарушения. При продължаващо действие на болестотворния фактор, при нелекуване болестните прояви преминават на органично ниво, във физическото тяло. Всички болки, спазми, крампи, тикове са прояви на астралното тяло.

Дух (Аз, Себе, Его)

Духът е най-висшето тяло, което управлява всички останали. Това е висшата, безсмъртна, неповторима индивидуалност на човека.

В различни прераждания човек се ражда всеки път като различна личност, обикновено веднъж като мъж, а в следващия живот – като жена. Но Духът е вечен, той е индивидуалност, която се усъвършенства във всеки нов живот на Земята.

Дух (Аз, Себе, Его) - духовност
Дух (Аз, Себе, Его) – духовност

Единствено човекът на Земята има самосъзнанието да каже „Аз съм“ и да се различава от всичко наоколо.

Азът прониква във всички останали тела на човека. Той се въплъщава в топлинния ни организъм. От него зависи топлопродукцията и топлорегулацията на тялото.

Азът ръководи създаването на защитните сили, имунитета на организма. За намаляване на имунитета често действа недостатъчния сън, преумората, простудата особено ако човек не е закален. Те често са фактори предразполагащи за заболяване – например грип, вирусни инфекции и др.

Главни органи на Аза (Духът) са сърцето и кръвта. Той се изявява също чрез мозъка, сетивните органи, скелета, кожата.

Азът придава индивидуалната форма на всеки човек – конструкцията на главата и тялото, лицеизразът, усмивката, походката, стойката, жестовете, говорът, гласът.

От Аза се ръководят:

 • мислене
 • интелектуална дейност
 • творчество
 • идеи
 • морал
 • познание и себепознание
 • овладяване на душевните прояви (чувства, инстинкти, нагони и пр.)

Човекът е единственото същество на Земята, надарено със способността да мисли. Животните имат душа, но не могат да мислят. Те се ръководят от инстинктите.

Духът е от толкова висше естество, че отрицателни сили включително и болест, не могат да го увредят. Не може да се каже, че Духът е болен. Но Духът може да е по-слаб, или по-силен. И от нас зависи да имаме силен Дух, да поддържаме силен Дух.

Духът извлича от своите изживявания всичко, което може да обогати неговите способности, талант и жизнено съдържание. Укрепването на духа зависи от морала, добродетелите, етичното поведение на човек. 

Духът в нас е съединен с Духа на Вселената. Това е важно да се осъзнае от всеки човек, за да изчезнат страховете му от непознатия, духовен свят, за когото днес все още нямаме свръхсетива и свръхсъзнание.

Не пропускайте да видите и ⤵️
Духът в матрицата на душата
Как да постигнем силен Дух и богата душа
Чакрите – духовни центрове на тялото
Сърдечната чакра – Анахата
Сакрална Чакра – Свадхиштхана
Мулдахара – Базова – Основна – Коренна Чакра
Коронна чакра – Сахасрара
Гърлена Чакра – Вишуддха
Аджна – Чакра на челото – Трето Око

Back to top button